W ramach rocz­ne­go pro­gra­mu przed­szko­la „Moja Ojczy­zna Mała i Duża”,  dzie­ci z gru­py „Skrza­ty” i „Sło­necz­ka” wybra­ły się do Dol­no­ślą­skie­go Cen­trum Fil­mo­we­go na cykl fil­mów edu­ka­cyj­no-patrio­tycz­nych „Mały Patrio­ta”. Dzie­ci utrwa­li­ły sobie sym­bo­le naro­do­we, hymn Pol­ski, znak Orła Bia­łe­go, fla­gę bia­ło – czer­wo­ną, pozna­ły rów­nież herb mia­sta w któ­rym  żyją i her­by waż­niej­szych miast Pol­ski takich jak : sto­li­cy – War­sza­wy, Kra­ko­wa, Gnie­zna, Pozna­nia Torunia .