Jak przy­jem­nie i wesoło,
Kie­dy dynia krą­ży wkoło,
Dynia tu, dynia tam,
Dynia krą­ży tu i tam.“

Kto był 31.10 w przed­szko­lu,  ten wie, jak wszy­scy dosko­na­le się bawi­li, ile się nauczy­li oraz ile śmie­chu było pod­czas zabaw! Tań­ce poła­mań­ce, poka­zy­wan­ki, roz­mo­wy peł­ne wra­żeń, krą­żą­ce dynie w kole, dynio­wy tor prze­szkód, dynio­we krę­gle! Ależ było nam pomarańczowo.

Na koniec każ­da gru­pa pozo­wa­ła do zdję­cia w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej „dynio­wej foto­bud­ce” krzy­cząc DYNIA, by zdję­cie było rado­sne i piękne!