Jesień to czas zbio­rów warzyw i owo­ców, dla­te­go 18 paź­dzier­ni­ka,  kie­dy to sady wypeł­nio­ne są po brze­gi bogac­twem wita­min i zachę­ca­ją do zja­da­nia prze­pysz­nych zdro­wych owo­ców, „Skrza­ty” wybra­ły się na wyciecz­kę do „Macie­jo­we­go Sadu” w Luty­ni. Dzię­ki uprzej­mo­ści wła­ści­cie­li sadu, dzie­ci mogły zoba­czyć drze­wa peł­ne rumia­nych jabłek. Przed­szko­la­ki były zachwy­co­ne wie­lo­ma odmia­na­mi owo­ców i podzi­wia­ły dorod­ne jabł­ka mie­nią­ce się w bla­sku sło­necz­nych pro­mie­ni. Wszy­scy uczest­ni­cy wyciecz­ki zosta­li obda­ro­wa­ni pach­ną­cy­mi i soczy­sty­mi jabł­ka­mi, któ­re sami wcze­śniej zebra­li. Zapach i błysz­czą­ca skór­ka owo­ców były naj­lep­szą zachę­tą do spo­ży­wa­nia wita­min. Wyciecz­ka do sadu była bar­dzo cie­ka­wą lek­cją przy­ro­dy i wywar­ła na dzie­ciach wie­le pozy­tyw­nych emocji.