W tym dniu „Sło­necz­ka” wybra­ły się na Ostrów Tum­ski do Ogro­du Bota­nicz­ne­go, aby podzi­wiać wysta­wę dyni. W tym roku moty­wem prze­wod­nim była 100 rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści… stąd wie­le posta­ci histo­rycz­nych oraz sym­bo­li naro­do­wych nawią­zu­ją­cych do tej­że rocznicy.