14 paź­dzier­ni­ka to wyjąt­ko­wy dzień dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty, ponie­waż w tym dniu obcho­dzi­my Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Nasze przed­szko­la­ki rów­nież chcia­ły podzię­ko­wać swo­im uko­cha­nym paniom i pra­cow­ni­kom przed­szko­la za trud wło­żo­ny w ich wycho­wa­nie. W związ­ku z  tym już 12.10.dzieci z gru­py  „Skrza­ty” zapro­si­ły gości na aka­de­mię z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. Zapre­zen­to­wa­ły się naj­le­piej jak umia­ły. Nie zabra­kło wier­szy, życzeń, pio­se­nek a tań­ca tak­że oraz tań­ca oraz fil­mi­ku o pra­cow­ni­kach przed­szko­la. Na zakoń­cze­nie każ­dy zapro­szo­ny gość dostał mały upo­mi­nek oraz swój wła­sny por­tret nary­so­wa­ny przez dzie­ci z każ­dej gru­py przedszkolnej.