W naszym przed­szko­lu 9 listo­pa­da roku obcho­dzi­li­śmy Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji wszyst­kie gru­py zebra­ły się, aby uro­czy­ście świę­to­wać ten wyjąt­ko­wy dla nas – Pola­ków dzień.

Pod­czas wystę­pu dzie­ci z gru­py „Skrza­ty”, recy­to­wa­ły wier­sze patrio­tycz­ne opo­wia­da­ją­ce o histo­rii Pol­ski, ale tak­że te tłu­ma­czą­ce sens współ­cze­snej pol­sko­ści oraz nama­wia­ją­ce do dostrze­ga­nia pięk­na ojczy­zny. Wraz ze wszyst­ki­mi dzieć­mi uczęsz­cza­ją­cy­mi do przed­szko­la, dum­nie odśpie­wa­ły hymn Pol­ski „Mazu­rek Dąbrowskiego”.

Występ „Skrza­tów”, ich przy­go­to­wa­nie, zaan­ga­żo­wa­nie, posta­wa patrio­tycz­na i arty­stycz­ny talent nagro­dzo­ny został grom­ki­mi brawami.

Głów­nym celem spo­tka­nia było kształ­to­wa­nie miło­ści i przy­wią­za­nia do kra­ju ojczy­ste­go, jego kul­tu­ry i tra­dy­cji oraz pozna­nie sym­bo­li naro­do­wych nasze­go kra­ju. Dzień Nie­pod­le­gło­ści stał się bar­dzo rado­snym dniem w naszym przed­szko­lu i mamy nadzie­ję, że zapad­nie on w pamię­ci naszych „Małych Polaków”.