Dzi­siaj dzie­ci z gru­py „Sło­necz­ka” odwie­dzi­ły Muzeum Naro­do­we, gdzie uczest­ni­czy­ły w lek­cji muze­al­nej. Zapo­zna­ły się z bar­dzo cie­ka­wy­mi eks­po­na­ta­mi malarstw i rzeź­by, a tak­że sztu­ki użyt­ko­wej. Zwie­dzi­ły tak­że pra­cow­nię kon­ser­wa­cji zabytków.