W tym dniu odby­ły się zaję­cia otwar­te w gru­pie Sło­ne­czek, pod­czas któ­rych dzie­ci wspól­nie z rodzi­ca­mi wyko­ny­wa­ły wspa­nia­łe kom­po­zy­cje z liści i nada­wa­ły im wła­sne tytuły.

Zaba­wa była przed­nia, a pra­ce napraw­dę ciekawe 😊