Dzi­siaj gru­pa „Sło­necz­ka” uczest­ni­czy­ła w prze­glą­dzie wokal­no-tanecz­nym o tema­ty­ce patrio­tycz­nej, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez nasze przed­szko­le. W prze­glą­dzie bra­ły udział jesz­cze trzy zaprzy­jaź­nio­ne przed­szko­la oraz kla­sa 3c ze SP63. Dzie­ci pre­zen­to­wa­ły pięk­nie swo­je pio­sen­ki i tań­ce. „Sło­necz­ka” zaśpie­wa­ły pio­sen­kę: PŁYNIE WISLA PŁYNIE wraz z ukła­dem cho­re­ogra­ficz­nym. Na zakoń­cze­nie wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz książeczki.