Tego dnia w gru­pie „Skrza­ty” odby­ły się zaję­cia otwar­te dla rodzi­ców połą­czo­ne wspól­ny­mi warsz­ta­ta­mi. Rodzi­ce mie­li moż­li­wość obser­wa­cji swo­ich pociech pod­czas zajęć, ich aktyw­no­ści, kon­cen­tra­cji uwa­gi oraz posia­da­nych wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści, jak rów­nież, w przy­pad­ku zajęć pla­stycz­nych, towa­rzy­sze­nia dzie­ciom w wyko­ny­wa­niu barw­nych prac.  Przed­szko­la­cy z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ki­wa­li wizy­ty rodzi­ców, a pod­czas zajęć każ­dy sta­rał się zapre­zen­to­wać jak naj­le­piej przed swo­im rodzi­cem lub inną bli­ska oso­bą, któ­ra w tym dniu odwie­dzi­ła przed­szko­le. Dzie­ci chęt­nie i aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w pro­po­no­wa­nych for­mach dzia­łal­no­ści, dając wyraz swo­je­mu zain­te­re­so­wa­niu i zaan­ga­żo­wa­niu w zajęcia.