Dzi­siaj nasze Przed­szko­la­ki prze­nio­sły się w magicz­ny świat wróżb i zabaw andrzej­ko­wych. Dzie­ci mogły „poznać swo­ją przy­szłość” – tą bli­ską „co dosta­nę od Gwiaz­do­ra” i tą dale­ką… „kim będę w przy­szło­ści”. Wśród atmos­fe­ry tań­ca i zaba­wy zna­lazł się rów­nież czas na słod­ki poczę­stu­nek. Ten magicz­ny dzień był oka­zją do zapo­zna­nia się z tra­dy­cją andrzej­ko­wą, rado­ści oraz inte­gra­cji grupy.