Tego dnia dzie­ci z gru­py: „Sło­necz­ka” i „Skrza­ty” uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu z pisar­ką Anną Pasz­kie­wicz. Temat spo­tka­nia: „Oto Pol­ska wła­śnie”, pod­czas któ­re­go dzie­ci odby­ły wędrów­kę po mapie Pol­ski, pozna­ły histo­rię i legen­dy naj­więk­szych miast pol­skich. Przed­szko­la­ki były bar­dzo zain­te­re­so­wa­ne i zada­wa­ły dużo pytań pro­wa­dzą­cej. Na  zakoń­cze­nie otrzy­ma­ły pamiąt­ko­we ksią­żecz­ki z auto­gra­fem autorki.