W ponie­dzia­łek w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy „Dzień Drze­wa”.  Świę­to to mia­ło na celu zwró­ce­nie uwa­gi na zna­cze­nie drzew dla życia ludzi i zwie­rząt oraz zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej dzie­ci. DoWię­cej →