W ponie­dzia­łek w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy „Dzień Drze­wa”.  Świę­to to mia­ło na celu zwró­ce­nie uwa­gi na zna­cze­nie drzew dla życia ludzi i zwie­rząt oraz zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej dzie­ci. Do obcho­dów przy­stą­pi­ły dzie­ci z całe­go przed­szko­la.    W cią­gu jed­ne­go tygo­dnia, w każ­dej gru­pie prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły zaję­cia i zaba­wy, mają­ce na celu wzbo­ga­ce­nie wia­do­mo­ści na temat drzew i lasów. „Dzień Drze­wa” był tak napraw­dę pod­su­mo­wa­niem zdo­by­tej przez przed­szko­la­ki wie­dzy, któ­rą mogli się pochwa­lić przed inny­mi gru­pa­mi,  w przy­go­to­wa­nych ze swo­imi pania­mi pre­zen­ta­cjach. Na zakoń­cze­nie obcho­dów dzie­ci posa­dzi­ły w ogro­dzie przed­szkol­nym 2 mło­de drzew­ka „Jarzą­bu”.