12 kwiet­nia obcho­dzo­ny był Świa­to­wy Dzień Cze­ko­la­dy. W związ­ku z tym rów­nież  w naszym przed­szko­lu było bar­dzo słod­ko. Nut­ki na począt­ku dowie­dzia­ły się, co jest potrzeb­ne aby przy­go­to­wać cze­ko­la­dę. Zoba­czy­ły rów­nież, jak wyglą­da drze­wo kaka­ow­ca, na któ­rym rośnie jeden z głów­nych skład­ni­ków pysz­nej cze­ko­la­dy. Następ­nie zapo­zna­ły się  z histo­rią cze­ko­la­dy, pro­ce­sem pro­duk­cji oraz jej war­to­ścia­mi. Z krót­kie­go teatrzy­ku, dowie­dzia­ły się nato­miast tego, że spo­ży­wa­na w nad­mia­rze może nie­jed­ne­mu zaszko­dzić. Na koniec była degu­sta­cja, w posa­ci fon­tan­ny cze­ko­la­do­wej. Dzie­ci mogły zanu­rzać w niej wybra­ne przez sie­bie owo­ce i sma­ko­ły­ki. Chęt­nych nie bra­ko­wa­ło 😊 Mniam, mniam, mniam….