W tym dniu, nasze przed­szko­la­ki odwie­dzi­li akto­rzy z teatru „Kro­pa”. Bajecz­ka, któ­rą przed­sta­wi­li, pod tytu­łem „O PROSIACZKU GŁUPTASKU“, była dosko­na­łą oka­zją by w przy­stęp­ny spo­sób prze­strzec dzie­ci przed zagro­że­nia­mi, z któ­ry­mi mogą się spo­tkać w praw­dzi­wym świecie.