W Wiel­ki Czwar­tek, ostat­ni dzień przed świę­ta­mi, gru­pa “Elfy” wybra­ła się do Hydro­po­lis. Dzie­ci z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły opo­wie­ści pani prze­wod­nik.Następ­nie oglą­da­jąc róż­ne eks­po­na­ty, zna­la­zły się w stat­ku pod­wod­nym. Na koniec obej­rza­ły film o życiu zwie­rząt-kami­ka­dze, któ­re za pomo­cą kamu­fla­żu wspa­nia­le ukry­wa­ją się w otchła­niach wody. Było bar­dzo ciekawie!