Tra­dy­cyj­nie w naszym przed­szko­lu odbył się uro­czy­sty „Poczę­stu­nek Wiel­ka­noc­ny”. Dzie­ci ze star­szych grup, bar­dzo aktyw­nie włą­czy­ły się w przy­go­to­wa­nia. Wcze­śniej wspól­nie z nauczy­ciel­ka­mi deko­ro­wa­ły sale, malo­wa­ły pisan­ki oraz wyko­ny­wa­ły stro­iki. Tego dnia dzie­ci w odświęt­nych stro­jach zasia­dły do sto­łu, któ­ry ugi­nał się od świą­tecz­nych przy­sma­ków, aby w gro­nie naj­bliż­szych kole­gów podzie­lić się jaj­kiem i zło­żyć sobie życze­nia. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­ła przed­szko­la­ki pani dyrek­tor Bar­bra Sys, któ­ra przed roz­po­czę­ciem poczę­stun­ku zło­ży­ła wszyst­kim dzie­ciom i zapro­szo­nym gościom cie­płe życze­nia świą­tecz­ne. Ten dzień miał wyjąt­ko­wy cha­rak­ter: dzie­ci śpie­wa­ły pio­sen­ki świą­tecz­ne i bawi­ły się w zaba­wy zwią­za­ne z tra­dy­cja­mi wiel­ka­noc­ny­mi. Śnia­da­nie prze­bie­ga­ło w miłej i cie­płej atmosferze.