Tego dnia nasze przed­szko­le odwie­dził p. Arek Timm, któ­ry podró­żu­je po świe­cie, a następ­nie odwie­dza pzedsz­ko­la i pre­zen­tu­je dzie­ciom, np. cie­ka­we instru­men­ty muzycz­ne. Opo­wia­da tak­że róż­ne nie­zwy­kłe histo­rie z zakąt­ków, któ­re odwie­dzał. Tym razem pan Arek przy­je­chał, aby opo­wie­dzieć nam o Maro­ku. Z tej oka­zji ubrał się w tra­dy­cyj­ny strój marokański.