W tym dniu obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szko­lu Dzień Zie­mi. Naj­pierw spo­tka­li­śmy się na dużej sali, gdzie w for­mie teatrzy­ku Panie z gru­py „Elfów“ opo­wie­dzia­ły o tym, jak pewna

rodzin­ka przy­je­cha­ła do lasu, naro­bi­ła hała­su, nabru­dzi­ła, a na koniec przstra­szy­ła zwie­rzę­ta i ptasz­ki. Póź­niej panie omó­wi­ły krót­ko przed­sta­wie­nie, gdzie zosta­ły wycią­gnię­te wnio­ski oraz utrwa­le­nie wia­do­mo­ści na temat segre­ga­cji odpa­dów. Następ­nie każ­da gru­pa zasa­dzi­ła kwiat­ki w doni­cach. Każ­da sadzon­ka zosta­ła pod­pi­sa­na nazwą grupy.