Tego dnia nasze przed­szko­la­ki bra­ły udział w poaga­dan­ce połą­czo­nej z zagad­ka­mi, teatrzy­kiem oraz doświad­cze­niem o smo­gu. Na róż­nych przy­kła­dach,  pro­wa­dzą­ce poka­za­ły dzie­ciom, jak bar­dzo szko­dli­wy jest smog dla czło­wie­ka oraz przy­ro­dy. Prze­pro­wa­dzi­ły doświad­cze­nie, któ­re mia­ło uzmy­sło­wić nut­kom, jak dym szko­dzi naszym  płu­com. Dzie­ci z zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­czy­ły w doświad­cze­niach i pogadance 🙂