Na począ­tek nowe­go mie­sią­ca gru­pa „Elfy” wybra­ła się do Teatru Lalek na przed­sta­wie­nie pt. ”Co kro­ko­dyl je na obiad?”. Z pierw­szej czę­ści przed­sta­wie­nia dzie­ci dowie­dzia­ły się, że cie­ka­wość wca­le nie musi pro­wa­dzić do pie­kła, tyl­ko do… pasz­czy kro­ko­dy­la, ale jeśli uda się unik­nąć zosta­nia daniem obia­do­wym, moż­na wie­le zyskać. Dowie­dzia­ły się kil­ku cie­ka­wych infor­ma­cji o zwie­rzę­tach żyją­cych w dżun­gli. W dru­giej zaś czę­ści otrzy­ma­ły nato­miast odpo­wie­dzi na to, jak doszło do tego, że: pies, kot, kro­wa i inne zwie­rzę­ta zosta­ły udomowione.