W czwar­tek, z oka­zji koń­czą­ce­go się kar­na­wa­łu, nasze przed­szko­le zamie­ni­ło się w naj­praw­dziw­szą „Wio­skę Indiań­ską”, w któ­rej odbył się bal . Tego dnia dzie­ci przy­by­ły do przed­szko­la w pięk­nych indiań­skich stro­jach. Jak przy­sta­ło na czer­wo­no­skó­rych była indiań­ska muzy­ka, indiań­ski taniec, tro­pie­nie i polo­wa­nie na „bizo­na”, zdo­by­wa­nie spraw­no­ści, zakli­na­nie desz­czu oraz cere­mo­nia nada­nia indiań­skich imion. Wszyst­kie dzie­ci bawi­ły się zna­ko­mi­cie. Było wie­le śmie­chu i rado­ści. Po zakoń­czo­nych zaba­wach na dzie­ci cze­kał w salach „tłu­sto­czwart­ko­wy” poczę­stu­nek, dzię­ki któ­re­mu mogły uzu­peł­nić ener­gię po indiań­skich „sza­leń­stwach” 😊