Walen­tyn­ki  to oka­zja do oka­zy­wa­nia sobie uczuć. Walen­tyn­ki to dzień, w któ­rym obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ci­kiem, kart­ką czy liści­kiem. Ten dzień skła­nia nas do oka­za­nia uko­cha­nej oso­bie jak bar­dzo nam na niej zale­ży, jak bar­dzo ją kocha­my. Z tej oka­zji w naszym przed­szko­lu odby­ła się impre­za Walen­tyn­ko­wa. Wszy­scy mie­li na sobie ubra­nia w kolo­rze czer­wo­nym. W pięk­nie ozdo­bio­nej ser­dusz­ka­mi sali, dzie­ci zapo­zna­ły się z tra­dy­cją obcho­dów Walen­ty­nek w róż­nych kra­jach, obej­rza­ły teatrzyk cie­ni „Kop­ciu­szek” i roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki o boha­te­rach bajek. Nie zabra­kło rów­nież zabaw przy muzy­ce, któ­re dostar­czy­ły dzie­ciom wie­le uśmie­chu. Na koniec, dzie­ci w każ­dej gru­pie, wrę­cza­ły (przy­go­to­wa­ne wcze­śniej) nie­spo­dzian­ki swo­im kole­gom czy kole­żan­kom. Wszyst­kim ten dzień bar­dzo się podo­bał – szko­da, że tyl­ko raz w roku… Wszyst­kim życzy­my dużo miłości!