W zimo­wy mie­siąc sty­czeń wpi­sa­ne są takie dni, któ­re wzbu­dza­ją ogrom­ne emo­cje – to świę­to Bab­ci i Dziad­ka. Dziad­ko­wie to wiel­ki skarb dla wnu­ków, oni czy­nią dzie­ciń­stwo uda­nym i szczę­śli­wym. Dla swych wnu­ków mają zawsze czas, umie­ją pocie­szyć, są cier­pli­wi, zawsze lepiej rozu­mie­ją a przede wszyst­kim bez­gra­nicz­nie kocha­ją. Dla nich wnu­czę­ta są rado­ścią życia. Dla­te­go w podzię­ce za ich wiel­kie ser­ce, w dniach 18–25 stycz­nia 2019r. odby­ły się uro­czy­ste spo­tka­nia, któ­re sta­ły się tra­dy­cją w naszym przed­szko­lu. 
Na samym począt­ku panie nauczy­ciel­ki powi­ta­ły cie­pły­mi sło­wa­mi sza­now­nych gości, skła­da­jąc im ser­decz­ne życze­nia. Następ­nie przed­szko­la­ki z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem tań­czy­ły, recy­to­wa­ły wier­szy­ki, śpie­wa­ły pio­sen­ki i gra­ły na instru­men­tach. Dum­ni dziad­ko­wie ze wzru­sze­niem podzi­wia­li wystę­py swo­ich milu­siń­skich, a dzie­ci odważ­nie i bez tre­my repre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści. W ten spo­sób dzie­ci podzię­ko­wa­ły dziad­kom za trud wło­żo­ny w ich wycho­wa­nie. Na koniec wszyst­kie wnu­czę­ta obda­ro­wa­ły swo­ich dziad­ków wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ny­mi upo­min­ka­mi. Dopeł­nie­niem uro­czy­stych spo­tkań były słod­kie poczę­stun­ki, gru­po­we zdję­cie oraz wspól­ne zaba­wy i tań­ce. Każ­dy wnu­sio mógł posie­dzieć na kola­nach swo­je­go dziad­ka lub bab­ci. Atmos­fe­ra była uro­czy­sta, pod­nio­sła i peł­na rado­ści. Świę­to Bab­ci i Dziad­ka to dzień pełen uśmie­chu, wzru­szeń i radości.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim przy­by­łym gościom za świet­ną zaba­wę i życzy­my życia naj­dłuż­sze­go, szczę­ścia i zdro­wia dobrego!