W tym dniu „Sło­necz­ka” wystą­pi­ły w Dzien­nym Domu Poby­tu Senio­ra przy Para­fii Ewan­ge­lic­ko-Augs­bu­skiej z oka­zji Dnia Bab­ci i Dziad­ka. Występ Senio­rzy nagro­dzi­li grom­ki­mi bra­wa­mi, a następ­nie tro­je pen­sjo­na­riu­szy opo­wie­dzia­ło histo­rie swo­je­go dzie­ciń­stwa i mło­do­ści. Na zakoń­cze­nie Ci „wcze­śniej uro­dze­ni„ zaśpie­wa­li dla nas prze­pięk­na pio­sen­kę GDZIE TEN ŚWIAT MŁODYCH LAT.