Tego dnia przed­szko­la­ki z gru­py „Skrza­ty” wraz z wycho­waw­czy­nia­mi, w ramach tema­ty­ki tygo­dnio­wej odby­ły wyciecz­kę do skle­pu z zabawkami.

Głów­nym celem wyciecz­ki było zapo­zna­nie dzie­ci z asor­ty­men­tem skle­pu, a tak­że uświa­do­mie­nie dzie­ciom jak waż­ne jest sza­no­wa­nie zaba­wek, ukła­da­nie i segre­go­wa­nie ich na pół­kach. Na zakoń­cze­nie wyciecz­ki Wspól­nie z pania­mi, kupi­ły puz­zle do swo­ich kąci­ków zain­te­re­so­wań. Po powro­cie do przed­szko­la „Skrza­ty” bawi­ły się w sklep z zabaw­ka­mi – wspa­nia­le odgry­wa­ły role sprze­daw­cy i klien­ta skle­pu z zabaw­ka­mi. W koń­cu, na zakoń­cze­nie z wiel­kim zapa­łem wzię­ły się za ukła­da­nie zaku­pio­nych w skle­pie puzzli.