W tym dniu nasze przed­szko­le odwie­dził Teatrzyk Kro­pa z lodo­wym przedstawieniem.

Wraz z sym­pa­tycz­ny­mi boha­te­ra­mi- Kosmi­tą Gbur­kiem, Zaraz­kiem Gryp­kiem, Mega­me­nem, Panią Bał­wan­ko­wą, Pro­fe­so­rem i Jagód­ką–  dzie­ci utrwa­li­ły zasa­dy higie­ny oso­bi­stej, spo­so­by na ochro­nę zdro­wia pod­czas zimy, a przede wszyst­kim świet­nie się bawi­ły pod­czas roz­wią­zy­wa­nia zaga­dek, wspól­nych śpie­wów i tańców.