Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się „Kon­cert Zimowy”.

 Wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne pod­czas kon­cer­tu zapre­zen­to­wa­ły swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne oraz tanecz­ne pod kie­run­kiem swo­ich nauczy­cie­lek. Dzie­ci zaśpie­wa­ły pięk­ne kolę­dy i pasto­rał­ki oraz pio­sen­ki o tema­ty­ce zimo­wej. Pod­czas kon­cer­tu nie zabra­kło rów­nież zabaw, pod­czas któ­rych przed­szko­la­ki sza­la­ły z radości.