W tym dniu, przed­szko­la­ki z gru­py „Skrza­ty” zor­ga­ni­zo­wa­ły spo­tka­nie wigi­lij­ne. Dzie­ci prze­bra­ły się naj­pierw w przy­go­to­wa­ne na tę oka­zję odświęt­ne ubra­nia, a potem roz­po­czę­ły się przy­go­to­wa­nia do „Wigi­lii“. Wspól­nie  zasie­dli­śmy do sto­łu, a życze­nia i kolę­dy wpro­wa­dzi­ły wszyst­kich w nastrój Świąt Boże­go Narodzenia.