21 gru­pa „Sło­necz­ka” wybra­ła się z wizy­ta do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 63 aby wziąć udział w warsz­ta­tach świą­tecz­nych,  pod­czas któ­rych przed­szko­la­ki wraz z ucznia­mi deko­ro­wa­ły pier­nicz­ki świą­tecz­ne, któ­re póź­niej zabra­ły do swo­ich domów. „Sło­necz­ka” mia­ły rów­nież oka­zję zwie­dzić szko­łę i obej­rzeć wysta­wę prac bożonarodzeniowych.