Dobra zaba­wa, pięk­na pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki,  któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­goWię­cej →

Tra­dy­cyj­nie w naszym przed­szko­lu odby­ła się Spar­ta­kia­da. Dzie­ci w stro­jach spor­to­wych  wzię­ły udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach przy­go­to­wa­nych przez p.Arnolda. Dzie­ci z uśmie­chem na twa­rzy rywa­li­zo­wa­ły. Następ­nie wszyst­kie gru­py otrzy­ma­łyWię­cej →