Tra­dy­cyj­nie w naszym przed­szko­lu odby­ła się Spar­ta­kia­da. Dzie­ci w stro­jach spor­to­wych  wzię­ły udział w róż­nych kon­ku­ren­cjach przy­go­to­wa­nych przez p.Arnolda. Dzie­ci z uśmie­chem na twa­rzy rywa­li­zo­wa­ły. Następ­nie wszyst­kie gru­py otrzy­ma­ły dyplom za uczest­nic­two i grę “fair play”. Został rów­nież roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na zapro­jek­to­wa­nie spor­to­wej koszulki.