W tym okre­sie, w naszym przed­szko­lu odby­ły się nie­zwy­kłe uro­czy­sto­ści. Wspa­nia­ły­mi gość­mi byli Rodzi­ce, dla któ­rych nasze dziel­ne przed­szko­la­ki przy­go­to­wa­ły pod opie­ką swo­ich kocha­nych wycho­waw­czyń pięk­ną nie­spo­dzian­kę, wyjąt­ko­we arty­stycz­ne wystę­py. Dzie­cia­ki bar­dzo się sta­ra­ły, żeby wier­szem i pio­sen­ką podzię­ko­wać rodzi­com za miłość, cier­pli­wość i tro­skę. Pod­czas przed­sta­wień nie zabra­kło wzru­szeń i ukrad­kiem ocie­ra­nych łez, bo któ­ra Mama i któ­ry Tata je powstrzy­ma, gdy usły­szy takie słowa:

 „Kocham Was, Rodzi­ce z ser­dusz­ka całego
i życzę Wam, kocha­ni – wszyst­kie­go najlepszego!”

Po pięk­nych wystę­pach arty­stycz­nych przed­szko­la­ki wrę­czy­ły swo­im rodzi­com wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie upo­min­ki. Uro­czy­sto­ści z oka­zji „Dnia Mamy i Taty” dostar­czy­ły wszyst­kim wie­le rado­ści i szczęścia.