Tego dnia odbył się w naszym przed­szko­lu uro­czy­sty kon­kurs recy­ta­tor­ski-wokal­ny  o tema­ty­ce patrio­tycz­nej. Kon­kurs nawią­zy­wał do 100 rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę. 

Na począ­tek w atmos­fe­rę powa­gi i zadu­my wpro­wa­dził wszyst­kich odśpie­wa­ny Hymn Naro­do­wy. Przed­szko­la­ki  z dumą zaśpie­wa­ły czte­ry zwrot­ki. Następ­nie dzie­ci dum­nie zapre­zen­to­wa­ły róż­no­rod­ne utwo­ry poetyc­kie oraz wokal­ne. Wszy­scy uczest­ni­cy kon­kur­su otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my i książki.