Dzi­siaj nasze przed­szko­le odwie­dzi­li arty­ści z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z muzycz­ną baj­ką, pt.: „Czar­no­księż­nik z kra­iny Ozz. Była to pierw­sza w tym roku szkol­nym audy­cja z muzy­ką kla­sycz­ną. Spo­tka­nia tegoWię­cej →