Dzi­siaj nasze przed­szko­le odwie­dzi­li arty­ści z Naro­do­we­go Forum Muzy­ki z muzycz­ną baj­ką, pt.: „Czar­no­księż­nik z kra­iny Ozz. Była to pierw­sza w tym roku szkol­nym audy­cja z muzy­ką kla­sycz­ną. Spo­tka­nia tego typu przy­bli­ża­ją dzie­ciom świat dźwię­ków, pre­zen­tu­ją boga­te instru­men­ta­rium (tym razem róż­ne rodza­je sak­so­fo­nów), a mło­dym wyko­naw­com – umoż­li­wia­ją przed­sta­wie­nie swo­ich umie­jęt­no­ści przed sze­ro­kim audy­to­rium. Bar­dzo dzię­ku­je­my za spotkanie 😊