W tym dniu odby­ła się uro­czy­stość powi­ta­nia Jesie­ni przez dzie­ci z całe­go przed­szko­la. Przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści trwa­ły kil­ka dni. Sala gim­na­stycz­na zmie­ni­ła swój wystrój, zosta­ła ude­ko­ro­wa­na kolo­ro­wy­mi liść­mi, aby przy­bli­żyć dzie­ciom bar­wy jesie­ni. Wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne zapre­zen­to­wa­ły swo­je „jesien­ne” ukła­dy wokal­no-tanecz­ne. Cie­szy­my się ogrom­ne, że mogli­śmy wspól­nie przy­wi­tać Jesień i cie­szyć się z jej nadejścia 😊