Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, na któ­rą zosta­li zapro­sze­ni wszy­scy pra­cow­ni­cy przed­szko­la. Przed­szko­la­ki z naj­star­szej gru­py „Sło­ne­czek”,  w jesien­nej sce­ne­rii podzię­ko­wa­ły wszyst­kim za trud wło­żo­ny w ich edu­ka­cję i wycho­wa­nie. Poprzez wier­sze, pio­sen­ki oraz życze­nia dzie­ci wyra­zi­ły swo­ją wdzięcz­ność za codzien­ną opie­kę nad nimi, za trud, cier­pli­wość, miłość i wiel­kie poświę­ce­nie. Dodat­kiem do życzeń od dzie­ci oraz Pani Dyrek­tor były upo­min­ki i moc gorą­cych słów i uścisków.