Tego dnia w naszym przed­szko­lu obcho­dzi­li­śmy Dzień Dyni. Przed­szko­la­ki w kolo­rze poma­rań­czo­wym, panie w kolo­rze poma­rań­czo­wym… szko­da, że liści na drze­wach w tym kolo­rze już brak… Ale było wspa­nia­le, a przede wszyst­kim smacz­nie i zdro­wo!
Odby­ło się wie­le cie­ka­wych zabaw z poma­rań­czo­wą kró­lo­wą w roli głów­nej… Były dynio­we tory prze­szkód, dynio­we zaba­wy, tań­ce dynio­we… Dzie­ci dowie­dzia­ły się jakie korzy­ści nie­sie nam jedze­nie dyni i co moż­na z niej uzy­skać. Naj­cie­kaw­sze dla dzie­ci w takie kolo­ro­we dni są nie­spo­dzian­ki, któ­re wycho­dzą wprost z przed­szkol­nej kuch­ni. Tym razem nasze Panie kuchar­ki ura­czy­ły dzie­ci zupą z dyni, któ­ra bar­dzo im smakowała…Uwiecznieniem tego dnia było wrę­cze­nie dzie­ciom nagród za wspa­nia­łe dynie, któ­re przy­go­to­wa­ły wcze­śniej na konkurs.