Dzi­siaj nasze wszyst­kie przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Plu­szo­we­go Misia. Z tej oka­zji każ­de dziec­ko przy­szło do przed­szko­la ze swo­im małym lub dużym przy­ja­cie­lem Misiem. Dzię­ki temu przed­szko­la­ki mogły zoba­czyć, jaka może być róż­no­rod­ność misiów. Były: wiel­kie, małe i śred­nie oraz mia­ły róż­ne kolo­ry. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od zapo­zna­nia dzie­ci z histo­rią plu­szo­we­go misia oraz przy­po­mnie­nia naj­sław­niej­szych boha­te­rów spo­ty­ka­nych w dzie­cię­cej lite­ra­tu­rze i fil­mach ani­mo­wa­nych. Następ­nie pod­czas zaba­wy rucho­wo-naśla­dow­czej same “zamie­ni­ły” się w Misie, zaśpie­wa­ły rów­nież razem pio­sen­kę o Misiu. Naj­star­sza gru­pa “Sło­necz­ka” przy­go­to­wa­ła dla swo­ich młod­szych kole­gów i kole­ża­nek przed­sta­wie­nie “ O Niedź­wiad­ku, któ­ry przy­szedł do przed­szko­la”, z kolei “Sów­ki” zaśpie­wa­ły wszyst­kim “misio­wą” pio­sen­kę. Na koniec spo­tka­nia dzie­ci obej­rza­ły pro­jek­cję baj­ki o “Misiu Uszat­ku”, pt. “Zna­le­zio­ne”.  Dzień ten był pełen wra­żeń, wszy­scy bawi­li się dosko­na­le!  Na pew­no powtó­rzy­my go w przy­szłym roku.