Tego dnia gru­pa “Elfy” w bar­wach fla­gi pań­stwo­wej,  popro­wa­dzi­ła apel  z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści dla wszyst­kich dzie­ci oraz pra­cow­ni­ków nasze­go przed­szko­la. Pod­czas wystę­pu dzie­ci z gru­py „Elfy”, pięk­nie recy­to­wa­ły wier­sze np. “Kate­chizm małe­go Pola­ka” zaśpie­wa­ły pio­sen­ki patrio­tycz­ne, a tak­że wraz ze wszyst­ki­mi dzieć­mi uczęsz­cza­ją­cy­mi do przed­szko­la, dum­nie odśpie­wa­ły hymn Pol­ski „Mazu­rek Dąbrow­skie­go”. Następ­nie zapre­zen­to­wa­ły kil­ka zwro­tów w języ­ku angielskim…because “We love Poland”. Występ „Elfów”, ich przy­go­to­wa­nie, zaan­ga­żo­wa­nie, posta­wa patrio­tycz­na i arty­stycz­ny talent nagro­dzo­ny został grom­ki­mi brawami.