Infor­mu­je­my, że od 1 wrze­śnia nasze przed­szko­le jest czyn­ne w godz. 6:30–17:30. Zapra­sza­my wszyst­kie zapi­sa­ne dzie­ci 🙂 Ponad­to przy­po­mi­na­my, że w dniach 31.08–3.09. odbę­dą się zebra­nia z rodzi­ca­mi dzie­ciWię­cej →