Infor­mu­je­my, że od 1 wrze­śnia nasze przed­szko­le jest czyn­ne w godz. 6:30–17:30. Zapra­sza­my wszyst­kie zapi­sa­ne dzie­ci 🙂 Ponad­to przy­po­mi­na­my, że w dniach 31.08–3.09. odbę­dą się zebra­nia z rodzi­ca­mi dzie­ci z poszcze­gól­nych grup: gru­pa „Żab­ki“ – 31.08. (ponie­dzia­łek), godz.16:00; gru­pa „Psz­czół­ki“ ‑1.09. (wto­rek), godz. 16:30; gru­pa „Sów­ki“ – 2.09. (śro­da), godz. 16:30; gru­pa „Elfy“ – 3.09. (śro­da), godz. 16:30. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo w obec­nej sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej, uprzej­mie pro­si­my o przy­by­cie na zebra­nie bez osób towa­rzy­szą­cych, wystar­czy jeden opie­kun praw­ny. Pro­si­my rów­nież, aby zaopa­trzy­li się Pań­stwo w masecz­ki ochron­ne. Zapra­sza­my i dzię­ku­je­my za wyrozumialość!