Sza­now­ni Rodzice,

z oka­zji Świąt Welka­noc­nych życzę Wam dużo zdro­wia, spo­ko­ju, wytrwa­ło­ści i uśmie­chu, oby ten świą­tecz­ny czas był momen­tem wyci­sze­nia i wypo­czyn­ku w zaci­szu domo­we­go ogni­ska. Zmar­twych­wsta­ły Chry­stus niech przy­nie­sie obfi­tość łask, miłość i pokój.

Kocha­nym dzie­ciom życzę zdro­wia, dużo uśmie­chu i rado­ści oraz smacz­nych jaje­czek i mokre­go dyngusa

Dyrek­tor przed­szko­la Bar­ba­ra Sys