Dzi­siaj nasze przed­szko­la­ki mia­ły przy­jem­ność obej­rze­nia przed­sta­wie­nia teatrzy­ku Kro­pa pt. „Wto­rek Nie­sfo­rek i resz­ta tygo­dnia”, gdzie dni tygo­dnia szy­ko­wa­ły się do olim­pia­dy. Każ­dy dzień upra­wiał inną dys­cy­pli­nę spor­to­wą, np. koszy­ków­kę, golf, tenis, kara­te, base­ball, pchnię­cie kulą, che­er­le­ading.  Nie­ste­ty wto­rek „Nie­sfo­rek” nie był zachwy­co­ny swo­ją dys­cy­pli­ną spor­to­wą, bo chciał grać w koszy­ków­kę, a nie w gol­fa, więc zabrał pił­kę ponie­dział­ko­wi. Boha­te­ro­wie spek­ta­klu prze­ży­wa­li róż­ne pery­pe­tie zwią­za­ne ze swo­ją dys­cy­pli­ną, np. bra­kiem odpo­wied­niej pił­ki, bo była aku­rat­ne za duża lub za mała. Nasi naj­młod­si widzo­wie byli zachwy­ce­ni spektaklem 🙂