W tym dniu, w ramach współ­pra­cy z inny­mi przed­szko­la­mi, odwie­dzi­ły nas przed­szko­la­ki z przed­szko­la „Pim­puś Sadeł­ko“. Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły krót­kie muzycz­ne przed­sta­wie­nie pt. „Król Lew“. Pod­czas śpie­wu zapro­szo­nych przed­szko­la­ków, sły­chać było licz­ne instru­men­ty, takie jak:  per­ku­sja, bęb­ny, mara­ka­sy i dzwon­ki chro­ma­tycz­ne. Po wystę­pie dzie­ci inte­gro­wa­ły się przy muzy­ce, a na koniec odbył się wspól­ny poczę­stu­nek. Dzię­ku­je­my za odwiedziny!