Tego dnia w naszym przed­szko­lu odbył się dłu­go wycze­ki­wa­ny „Zimo­wy bal kar­na­wa­ło­wy”. Dzie­ci bawi­ły się wyśmie­ni­cie. Kró­lo­wa Śnie­gu i Lodu, któ­ra w tym szcze­gól­nym dniu wraz ze swo­imi pomoc­ni­ka­mi – pin­gwin­kiem i misiem polar­nym odwie­dzi­ła przed­szko­le, zapew­ni­ła wie­le atrak­cji, mię­dzy inny­mi: cie­ka­we kon­ku­ren­cje, taniec na krze, bitwę na śnież­ki, zimo­we zaprzę­gi. Na moment nasze przed­szko­le zamie­ni­ło się w praw­dzi­wą lodo­wą kra­inę, peł­ną Elz, bał­wan­ków i pin­gwi­nów, ale tak­że prze­róż­nych innych posta­ci, nie tyl­ko baj­ko­wych.  Szko­da było koń­czyć ten czas pełen zaba­wy i rado­ści, jed­nak pamię­taj­my, że za rok będzie rów­nie wspaniale.