W tym dnu obcho­dzi­li­śmy Ogol­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry co roku wypa­da 20 wrze­śnia. Nasze przed­szko­le spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ło się na to świę­to. Wzyst­kie przed­szko­la­ki zosta­ły uro­czy­ście zapro­szo­ne do zaba­wy. Dla dzie­ci zor­ga­ni­zo­wa­no 4 sta­no­wi­ska z róż­ny­mi atrak­cja­mi, t.j:  zawo­dy zręcz­no­ścio­we, twór­czość pla­stycz­na, zaba­wy z chu­s­tą klan­za oraz bań­ko­we sza­leń­stwo. Nasze przed­szko­la­ki bawi­ły się doso­na­le, w towa­rzy­stwie pięk­nej, sło­necz­nej pogody 🙂