Dzi­siaj w naszym przed­szko­lu odbył się uro­czy­sty kon­cert, zwią­za­ny z powi­ta­niem nowej pory roku – Jesieni. 

Każ­da gru­pa przed­szkol­na przy­go­to­wa­ła na tę oka­zję pio­sen­kę o tema­ty­ce jesien­nej, któ­rą zapre­zen­to­wa­ła pod­czas uro­czy­sto­ści. Nie zabra­kło przy tym weso­łych zabaw i plą­sów. Po uro­czy­sto­ści wszyst­kie przed­szko­la­ki zebra­ły się przed jesien­ną deko­ra­cją,  aby uwiecz­nić to wyda­rze­nie wspól­nym zdjęciem.